• دکتر محمد رضا جان نثاری

مدیرکل اکتشافات فلزی، غیرفلزی وکانی های صنعتی

شماره تماس:021- 64592237

شماره فاکس:021-64592376

 

  • مهندس بهزاد محمدی

معاون اکتشافات فلزی، غیرفلزی وکانی های صنعتی

شماره تماس:021- 64592351

شماره فاکس:021- 64592376